Got 0 bytes response, method=default Response decode error Statut Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej

katedra

Statut Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej

1. Archidiecezjalna Rada Duszpasterska (zwana dalej „Radą”) służy pomocą Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu jako głos doradczy w spełnianiu powierzonej mu misji pasterskiej w Kościele lokalnym, działając zgodnie z kan. 511-514 Kodeksu prawa kanonicznego.

2. Do szczególnych zadań Rady należy:

a. pomoc w diagnozowaniu sytuacji społeczno-religijnej w archidiecezji;

b. omawianie kierunków pracy duszpasterskiej w archidiecezji;

c. wskazywanie metod pracy i środków ewangelizacyjnych na miarę aktualnych potrzeb duszpasterskich.

3. Radę zwołuje i jej obradom przewodniczy Arcybiskup Metropolita Katowicki.

a. Zwyczajne zebrania Rady odbywają się dwa razy w roku; zebranie nadzwyczajne może być zwołane, gdy zaistnieje poważna przyczyna.

b. Rada wybiera ze swego grona sekretarza, którego obowiązkiem jest sporządzanie protokołów z zebrań Rady.

4. W skład Rady wchodzą przedstawiciele duchownych, osób życia konsekrowanego oraz katolików świeckich.

5. Członkowie Rady pochodzą z: urzędu, wyboru i nominacji.

a. Z urzędu w skład Rady wchodzą wikariusze generalni, wikariusze biskupi, dyrektorzy wydziałów kurii metropolitalnej.

b. Wybory odbywają się zgodnie z Zasadami wyborów do Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej, przy czym:

-     prezbiterzy diecezjalni wybierają spośród siebie po jednym przedstawicielu z ośmiu okręgów wyborczych (Chorzów, Jastrzębie, Katowice, Mikołów, Pszczyna, Rybnik, Tychy, Wodzisław Śląski);

-     członkowie żeńskich i męskich instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego pracujący na terenie archidiecezji katowickiej wybierają spośród siebie po dwóch przedstawicieli;

-     świeccy są reprezentowani w Radzie przez dwóch przedstawicieli z okręgów wyborczych: Chorzów, Katowice, Ruda Śląska oraz po jednym przedstawicielu z okręgów: Jastrzębie, Knurów, Mikołów, Mysłowice, Pszczyna, Rybnik, Tychy, Wodzisław Śląski, Żory (przedstawiciele ci wybierani są spośród osób należących do parafialnych rad duszpasterskich).

c. Swobodnej nominacji członków Rady dokonuje Arcybiskup Metropolita Katowicki, z zachowaniem zasady, iż nominowanych zostaje także pięciu reprezentantów ruchów, wspólnot, bractw i stowarzyszeń katolickich działających na terenie archidiecezji katowickiej.

6. Kadencja Rady trwa pięć lat. Z ważnych przyczyn Arcybiskup Metropolita Katowicki może przedłużyć kadencję na czas określony. 

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media